صفحه اصلی >> بلاگ >> 8 تابع حلقه ای بر روی آرایه جاوااسکریپت که باید بدانید

8 تابع حلقه ای بر روی آرایه جاوااسکریپت که باید بدانید

دسته:جاوااسکریپت تاریخ انتشار: 2 مارس 2021 ایمان رضایی

روش های مختلفی برای تشکیل حلقه بر روی آرایه ها در جاوا اسکریپت وجود دارد ، اما یک انتخاب درست ممکن است دشوار باشد.

 

 

Array.map()

تکرار آرایه و بازگرداندن مقدار جدید

const array1 = [1, 4, 9, 16];

// pass a function to map

const map1 = array1.map(x => x * 2);

console.log(map1);

// expected output: Array [2, 8, 18, 32]

 

 

 

Array.forEach()

تکرار آرایه

const array1 = ['a', 'b', 'c'];
array1.forEach(e=> console.log(e));
// expected output: "a"
// expected output: "b"
// expected output: "c"

 

 

Array.every()

آرایه را تکرار و هر عنصر را بررسی می کند ، اگر هر عنصر درست باشد ، true را برمی گرداند و اگر نادرست باشد ، false برگشت داده می شود

const array1 = [1, 30, 39, 29, 10, 13];
console.log(array1.every(e => e < 40));
// expected output: true

 

 

Array.some()

در صورت وجود یک عنصر درست true  و false در صورت عدم وجود آرایه ، برگشت داده می شود

const array1 = [1, 30, 39, 29, 10, 13];
console.log(array1.some(e => e < 10));
// expected output: true

 

 

Array.find()

آرایه را تکرار کرده و در صورت درست بودن اولین عنصر را برمی گرداند و در صورت عدم وجود عنصر مناسب undefine برگشت داده می شود

const array1 = [5, 12, 8, 130, 44];
const found = array1.find(e=> e> 10);
console.log(found);
// expected output: 12

 

 

Array.findIndex()

اگر شرط صحیح باشد ، شاخص اولین عنصر مربوطه را برمیگرداند و اگر عنصر صحیحی وجود نداشته باشد ، -1 را باز می گرداند

const array1 = [5, 12, 8, 130, 44];
const found = array1.find(e=> e> 10);
console.log(found);
// expected output: 1

 

 

Array.sort()

مرتب سازی آرایه از طریق هر عنصر ، اگر یک نتیجه بزرگتر از 0 باشد ، یک آرایه مرتب صعودی برمی گردانید و اگر نتیجه کمتر از 0 است ، یک آرایه نزولی دارید.

let numbers = [4, 2, 5, 1, 3];
numbers.sort((a, b) => a - b);
console.log(numbers);
// [1, 2, 3, 4, 5]

 

 

Array.reduce()

یک تابع کاهش دهنده بر روی هر عنصر از آرایه ، و در نتیجه مقدار خروجی واحد است.

const array1 = [1, 2, 3, 4];
// 1 + 2 + 3 + 4
console.log(array1.reduce((accumulator, currentValue) => accumulator + currentValue));
// expected output: 10

 


n0
n50

برای ثبت نظر باید وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید.


نظر شما با موفقیت در سیستم ثبت گردید.